Tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên đài sen

Tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên đài sen

Tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên đài sen

Bình luận trên Facebook