Trên tâm hoành phi có 3 chữ Phụng tổ đường

Trên tâm hoành phi có 3 chữ Phụng tổ đường

Trên tâm hoành phi có 3 chữ Phụng tổ đường

Bình luận trên Facebook